Pobierz wprowadzenie do Mszy Świętej i Modlitwę powszechną
na ambonę i miejsce przewodniczenia.

Wprowadzenie do Mszy Świętej

„Miłość Boża rozlana jest w naszych sercach Przez Ducha Świętego, który w nas mieszka. Alleluja.” – tymi słowami w Mszale rozpoczyna się obchód dzisiejszej Mszy Świętej. Wspominamy dzisiaj dopełnienie misji Chrystusa na ziemi, czyli Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów podczas modlitwy w Wieczerniku, 50 dni po zmartwychwstaniu. Wtedy też rozpoczęła się publiczna działalność Kościoła – Apostołowie rozpoczęli głoszenie Dobrej Nowiny. Co warte uwagi, po ostatniej Mszy świętej Paschał zostanie zgaszony, a na zakończenie każdej Mszy usłyszymy słowa: „Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, alleluja” Błagajmy Boga o miłosierdzie dla nas za przyczyną Jezusa Chrystusa, zjednoczeni w Duchu Świętym.

Modlitwa powszechna

Do Boga który posyła nam swojego Ducha Ożywiciela zanośmy nasze prośby.

1. Módlmy się za papieża, biskupów i prezbiterów,
aby w Duchu miłości,
mężnie i wytrwale głosili Ewangelię.

2. Módlmy się za zwaśnione narody,
aby doszły do pojednania
i mogły cieszyć się pokojem.

3. Módlmy się za przygotowujących się do sakramentów,
aby otworzyli swoje serca
i z radością przyjęli dary Ducha Świętego.

4. Módlmy się za grzeszników,
aby przyjęli natchnienie Ducha Świętego
i doznali nawrócenia.

5. Módlmy się za zmarłych,
aby dostąpili szczęścia w Królestwie Niebieskim.

6. Módlmy się za nas samych,
abyśmy poddali się działaniu Ducha Świętego
i pełni mocy dawali świadectwo swojej wiary.

Miłosierny Ojcze, napełniaj nas Duchem Pocieszycielem, abyśmy dobrze żyli na tym świecie * i zasłużyli na wieczne szczęście w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

oprac. Dagmara Rataj
Michał Różycki

Propozycja modlitwy wiernych na uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 24.05.2015.

Obdarzeni Duchem Świętym, w pokorze i ufności zanośmy do naszego Ojca prośby w intencjach Kościoła i świata.

  1.  Módlmy się za Kościół Święty, aby Boża pomoc stale umacniała Go w misji głoszenia Dobrej Nowiny wszystkim narodom.
  2.  Módlmy się za naszego papieża Franciszka, aby przez długie lata i w dobrym zdrowiu pełnił posługę pasterza Kościoła powszechnego.
  3.  Módlmy się za rządzących naszą ojczyzną, aby Duch Święty stale obdarzał ich łaską prawdziwej mądrości i umiejętnością tworzenia sprawiedliwego prawa.
  4.  Módlmy się za ubogich i potrzebujących, aby nigdy nie pozostawali bez niezbędnej opieki i pomocy.
  5.  Módlmy się za nas samych, aby otrzymywane przez nas dary Ducha, owocowały wzrostem wiary i pobożności.

Miłosierny Ojcze, napełniaj nas Duchem Pocieszycielem, abyśmy dobrze żyli na tym świecie i zasłużyli na wieczne szczęście w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

opr. Michał Różycki