Pobierz wprowadzenie do Mszy Świętej i Modlitwę powszechną
na ambonę i miejsce przewodniczenia.

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Mszą świętą sprawowaną w wieczór Wielkiego Czwartku rozpoczynamy Święte Triduum Paschalne. Dzisiejsza Eucharystia przypomina nam i uobecnia Ostatnią Wieczerzę, kiedy to Pan Jezus, tej nocy, której był wydany ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina swoje ciało i swoją krew. Powierzył tę Tajemnicę Apostołom i ich następcom, aby nieustannie składali tę ofiarę na Jego pamiątkę. To dzień sakramentu Eucharystii i kapłaństwa, za które dziś szczególnie winniśmy Bogu dziękować.

W duchu pokory przeprośmy więc miłosiernego Boga za wszystkie słabości, za brak wdzięczności za dar Eucharystii i przeżywanie jej bez właściwego przygotowania.

Modlitwa powszechna

Uwielbiajmy naszego Zbawiciela, który tej nocy, kiedy był wydany, polecił Kościołowi sprawować Eucharystię. Módlmy się do Boga w potrzebach Kościoła i całego świata.

1. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka,
aby wytrwał w pasterskim powołaniu
i był dla ludu widzialnym fundamentem jedności wiary i braterskiej miłości.

 2. Módlmy się za księży posługujących w naszej wspólnocie parafialnej,
aby ich pasterski trud owocował
łaską teraz i w wieczności.

3. Módlmy się za rządzących państwami,
aby szanowali miejsce religii w życiu obywateli
i nie obawiali się postępowania zgodnie z chrześcijańskim sumieniem.

4. Módlmy się za ludzi cierpiących,
aby umocnieni pokorą Chrystusa ukrzyżowanego
odnaleźli pocieszenie i drogę do miłości nieprzyjaciół.

5. Módlmy się za  wszystkich odczuwających w swym sercu głos powołania kapłańskiego,
aby szczerze i z gorliwością
odpowiedzieli na Boże wezwanie.

6. Módlmy się za nas zgromadzonych i wszystkich członków naszej parafii, abyśmy z gorliwością uczestniczyli we Mszy świętej
i z ufnością powierzali Bogu w ofierze swoje życie.

Boże, Ty jesteś zbawieniem tych, którzy Ciebie miłują, † Ty przez śmierć swojego Syna dałeś nam nadzieję osiągnięcia tego, w co wierzymy. * Pomnóż w nas dary łaski, abyśmy mieli udział w chwale Jego zmartwychwstania. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

oprac. Remigiusz Kucharski

Modlitwa powszechna

Wdzięczni za przykład służby oraz otrzymane Sakramenty Eucharystii i Kapłaństwa, zanośmy nasze prośby do Chrystusa Sługi:

1. Chryste, Ty jesteś Najwyższym Kapłanem, powierzamy Ci, papieża, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby ci których powołałeś do służby w swoim Kościele, zawsze potrafili świadczyć o Tobie słowem i czynem.

2.  Chryste, Ty jednoczysz wszystkie narody, powierzamy Ci ludzi uciśnionych przez konflikty zbrojne, aby Twoje miłosierdzie uwolniło ich od strachu i wyjednało pokój między narodami .

3. Chryste, Ty pokazałeś nam przykład służby, powierzamy  Ci wolontariuszy, aby poprzez swoją posługę głosili  Twoją Miłość do wszystkich ludzi.

4. Chryste, Ty powołałeś Apostołów, powierzamy Ci kleryków, a także wszystkich rozeznających swoje powołanie, aby z otwartym sercem i radością wyruszyli drogą którą im wskazujesz.

6. Chryste, Ty dajesz życie wieczne, powierzamy Ci wszystkich zmarłych, a pośród nich……………………………………..,

aby przez Twoją ofiarę, dostąpili udziału w uczcie niebieskiej. 

7. Chryste, Ty  nas nieustannie pouczasz o miłości, powierzamy Ci nas samych, aby każdy z nas umocniony sakramentami, służąc okazywał miłość innym ludziom. 

Prosimy cię Panie, wysłuchaj naszych próśb i pomóż nam w naszym codziennym posługiwaniu. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

oprac. Dagmara Rataj