Pobierz wprowadzenie do Mszy Świętej i Modlitwę powszechną
na ambonę i miejsce przewodniczenia.

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Dzisiejsza niedziela okresu zwykłego kieruje nasze myśli ku Bogu, który jest Królem pełnym miłości i pokoju. Jego panowanie – pełne łagodności i pokory – objawiło się w pełni w Jezusie Chrystusie Panu naszym. Prośmy dobrego Ojca, by nasze uczestnictwo w tej świętej Liturgii pomogło nam ukształtować postawę służby i dodawało sił do codziennego niesienia krzyża. Niech obfite łaski duchowe płynące ze Zmartwychwstania Chrystusa objawiają się w naszym życiu przez Ducha Świętego, którego otrzymaliśmy.

Modlitwa powszechna

Nakarmieni Słowem Bożym, z ufnością prośmy Ojca niebieskiego w potrzebach naszych i całego świata.

1. Módlmy się za Kościół Powszechny, by umacniany przez Ducha Świętego, niestrudzenie głosił światu orędzie o Zmartwychwstaniu Chrystusa.

2. Módlmy się za sprawujących rządy w naszym kraju, aby obdarzeni mocą Bożą mądrze i sprawiedliwie troszczyli się o dobro wspólne.

3. Módlmy się za wszystkich chorych i cierpiących, zwłaszcza za dotkniętych skutkami pandemii koronowirusa, by nie tracili ufności w Panu i w Nim znaleźli pokrzepienie.

4. Módlmy się za zmarłych, by najłaskawszy Bóg przyjął ich do swej chwały w królestwie niebieskim.

5. Módlmy się za nas tu zgromadzonych i łączących się duchowo za pośrednictwem środków społecznego przekazu, byśmy dzięki łasce Bożej potrafili każdego dnia żyć według Ducha, który w nas mieszka.

Najłaskawszy Boże daj się ubłagać naszym pokornym modlitwom, które zanosimy wspominając pamiątkę Zmartwychwstania Chrystusa, a ponieważ brak nam zasług, które mogły by za nami orędować, * wysłuchaj nas w swoim miłosierdziu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

oprac. Daniel Korzeniowski