Pobierz wprowadzenie do Mszy Świętej i Modlitwę powszechną
na ambonę i miejsce przewodniczenia.

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Jak w każdą niedzielę wspominamy największe zwycięstwo w dziejach świata – zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią. I dziś Chrystus w szczególny sposób zaprasza nas do wspólnego uwielbiania szczególnego daru odkupienia jaki otrzymaliśmy. Ten właśnie dar, który wszystkim ludziom otworzył bramy zbawienia, musimy sobie stale uświadamiać i pełni ufności iść w życiu drogą Ewangelii. W dzisiejszej Liturgii Słowa usłyszymy o przyjmowaniu bożych znaków – jak w historii zbawienia Bóg dawał ludziom się poznawać przez proroków , jak objawił się w Chrystusie Jezusie i jak działa w Kościele mocą Ducha Świętego. Niech udział w tej Eucharystii umocni w nas więź, którą mocni, możemy jako wspólnota kroczyć drogą zbawienia.

Modlitwa powszechna

Pełni wiary i ufności w Bożą pomoc zanieśmy przed tron Ojca prośby nasze i całego Kościoła.

1. Módlmy się za biskupów, prezbiterów i diakonów, aby ich posługa przybliżała wiernych do Chrystusa.

2. Módlmy się za rządzących państwami, aby celem ich działań było przede wszystkich dobro powierzonych im ludzi.

3. Módlmy się za zatwardziałych grzeszników, aby otworzyli się na działanie łaski i powrócili do wspólnoty wiernych.

4. Módlmy się o ustanie trwającej epidemii, aby chorzy odzyskali zdrowie, a wszyscy ludzi mogli powrócić do swojej codzienności.

5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych oraz zmarłych na skutek epidemii, aby mogli na wieki przebywać w gronie zbawionych.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy słuchając i rozważając Słowo Boże, na Nim opierali swoje życie.

Wszechmogący wieczny Boże, wysłuchaj pełnych ufności próśb Twojego ludu † i racz je wypełnić, * jeśli zgodne są z Twoją wolą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

oprac. Wojciech Solecki