Pobierz wprowadzenie do Mszy Świętej i Modlitwę powszechną
na ambonę i miejsce przewodniczenia.

Wprowadzenie do Mszy Świętej

W Dzień Pański gromadzimy się na Mszy Świętej. W Ewangelii usłyszymy, jak Chrystus podkreśla wielką godność, którą obdarzony jest każdy człowiek. Pan daje nam ogromny dar – zaprasza nas na spotkanie
z samym sobą. Bóg obecny jest teraz wśród nas – przemawia do nas
w swoim Słowie i karmi nas swoim Ciałem w Komunii Świętej. Nikt nie wyjdzie z tej Eucharystii bez otrzymania Bożej łaski, jeżeli się na nią otworzy. Trwając z wdzięcznością przed obliczem Pana uznajmy,
że jesteśmy słabi i grzeszni, abyśmy mogli godnie złożyć Najświętszą Ofiarę.

Modlitwa powszechna

Pan jest zawsze przy nas jako potężny mocarz. Z wiarą przedstawmy Mu nasze prośby.

1. Miłosierny Ojcze, otaczaj opieką swój Kościół, aby świadczył na ziemi o Twojej nieskończonej miłości do każdego człowieka.

2. Miłosierny Ojcze, obdarzaj swoją łaską naszego papieża Franciszka, aby roztropnie prowadził powierzony sobie lud w drodze do Nieba.

3. Miłosierny Ojcze, oświecaj rządzących państwami, aby w swoich działaniach kierowali się troską o każdego człowieka.

4. Miłosierny Ojcze, udzielaj chorym i cierpiącym siły, aby wytrwali
w wierze w trudnych doświadczeniach życia.

5. Miłosierny Ojcze, spraw, aby wierni zmarli mogli dostąpić łaski wiecznego przebywania z Tobą w Królestwie Niebieskim.

6. Miłosierny Ojcze, wspomagaj nas, zgromadzonych na tej Mszy Świętej, abyśmy zawsze kroczyli ścieżką Twoich przykazań.

Wszechmogący Boże, Ty nigdy nie odmawiasz opieki tym, których utwierdzasz w swojej miłości. † Przyjmij nasze pokorne prośby * i racz je spełnić, jeśli zgodne są z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

oprac. Andrzej Wójtowicz