Pobierz wprowadzenie do Mszy Świętej i Modlitwę powszechną
na ambonę i miejsce przewodniczenia.

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Przeżywamy dzisiaj XI niedzielę zwykłą. W Ewangelii usłyszymy
o rozesłaniu Dwunastu Apostołów. Prośmy zatem Boga o nowe powołania kapłańskie i zakonne, ponieważ „żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało”, aby nigdy nie zabrakło kapłanów sprawujących Najświętszą Ofiarę.

Modlitwa powszechna

Przez Jezusa Chrystusa zanieśmy do Miłosiernego Boga nasze pokorne prośby.

1. Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby nieustannie całemu światu głosili Dobrą Nowinę i wzywali do nawrócenia.

2. Módlmy się o nowe, święte powołania kapłańskie i zakonne, aby nigdy nie zabrakło ludzi, którzy będą szafarzami Tajemnic Bożych.

3. Módlmy się za rządzących państwami, aby w swoich działaniach zawsze kierowali się przykazaniami Bożymi i dobrem każdego człowieka.

4. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby nieustannie doświadczali opieki i miłosierdzia Boga.

5. Módlmy się za wszystkich wiernych zmarłych, aby po ziemskim pielgrzymowaniu dostąpili wiecznego szczęścia w Królestwie Niebieskim.

6. Módlmy się za naszą Wspólnotę Eucharystyczną, abyśmy w swoich środowiskach zawsze byli autentycznymi świadkami Jezusa Chrystusa.

Wszechmogący wieczny Boże, który posłałeś na świat Swojego Jednorodzonego Syna, aby przez Swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie pojednał nas z Tobą, † przyjmij pokorne prośby, zanoszone dzisiaj przez nas do Ciebie * i jeśli będą zgodne z Twoją wolą racz je wysłuchać. Przez Chrystusa, Pana naszego.

oprac. Adam Kozień