Pobierz wprowadzenie do Mszy Świętej i Modlitwę powszechną
na ambonę i miejsce przewodniczenia.

Wprowadzenie do Mszy Świętej

W pierwszą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego obchodzimy uroczystość Najświętszej Trójcy. Wiara w Boga w trzech osobach to najbardziej charakterystyczny element chrześcijaństwa, niespotykany
w żadnej innej religii. Jest dogmatem naszej wiary, w którym kontemplujemy nieskończoną miłość Ojca do Syna w Duchu Świętym.

Trójca Święta objawia się podczas Chrztu Pana Jezusa, kiedy zstępuje na Niego Duch w postaci gołębicy. Odchodząc z tego świata do Ojca, nasz Pan wypowiada słowa: “Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. W drugim czytaniu usłyszymy słowa z Pierwszego Listu do Koryntian: “Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i udzielanie się Ducha Świętego niech będzie
z wami wszystkimi”.

Niech wiara w Trójjedynego Boga, źródło i najwyższą postać wszelkiej miłości prowadzi nas do pełnego uczestnictwa w liturgii i jedności
z Panem.

Modlitwa powszechna

Pewni, że gdzie dwóch lub trzech zgodnie o coś prosi w imię Jezusa, tam On jest z nimi, z wiarą zanieśmy do Boga nasze błagania.

1. Wszechmogący Boże, na górze Synaj objawiłeś Izraelitom swoją chwałę, bądź zawsze ze swoim Kościołem, niech dla wszystkich ludzi będzie On znakiem Twojej obecności w świecie.

2. Najlepszy Pasterzu, Ty powołujesz ludzi słabych i grzesznych,
aby szli za Tobą. Umacniaj papieża Franciszka, naszego arcybiskupa Marka, wszystkich biskupów, kapłanów i diakonów, niech w porę
i nie w porę głoszą całemu światu tajemnicę życia w Trójcy Świętej.

3. Władco całej ziemi, Ty rządzisz wszystkim z dobrocią i słodyczą. Wspomagaj kierujących państwami w dążeniach do pokoju i zapewnienia właściwej opieki zdrowotnej swoim obywatelom; niech ustaną wojny, prześladowania, głód i zaraza.

4. Boże w Trójcy Jedyny, Ty posłałeś swojego Syna na świat, nie po to aby świat potępił ale by świat został przez Niego zbawiony. Przymnóż nam grzesznym wiary w bóstwo Twojego Syna, naszego Brata.

5. Panie czasu, w Twoim ręku są ludzkie losy. Obdarz życiem wiecznym zmarłych z naszej wspólnoty, a opłakującym swoich bliskich
otrzyj łzy swoim pocieszeniem.

6. Boże źródło wszelkiego poznania, Twój Duch oświecał w dziejach świata wszystkich poszukujących prawdziwej mądrości. Wejrzyj na maturzystów
z naszej wspólnoty, udziel im daru pokoju i skupienia podczas egzaminów.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, † wysłuchaj nasze prośby wypowiedziane i skrywane w sercach, * abyśmy mogli jednym głosem wielbić Twoją dobroć. Przez Chrystusa Pana naszego.

oprac. Rafał Szwarc