Pobierz wprowadzenie do Mszy Świętej i Modlitwę powszechną
na ambonę i miejsce przewodniczenia.

Wprowadzenie do Mszy Świętej

W czasie dzisiejszej Eucharystii stajemy wobec tajemnicy Bożego Miłosierdzia, którego najdoskonalszym wyrazem było zesłanie przez Boga swojego Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa. On, przez swoje zmartwychwstanie nie pozostawia nas samych, lecz tworzy z nas prawdziwą, złączoną węzłem miłości wspólnotę. Dziękujmy mu dziś za łaski jakimi nas obdarzył i za jego miłość do nas.

Modlitwa powszechna

Trwając wspólnie w nauce apostołów i we wspólnocie zanośmy do Boga nasze wspólne prośby.

1. Módlmy się za Kościół święty,
aby na wzór pierwszych gmin chrześcijańskich
trwał blisko Pana pomimo trudności.

2. Módlmy się za biskupów, prezbiterów i diakonów,
aby pełniąc posługę na wzór apostołów
uważnie wsłuchiwali się w Słowo Boże.

3. Módlmy się za rządzących państwami,
aby wpatrując się w miłosierne oblicze Boga
na nim się wzorowali.

4. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych,
aby na ziemi wierząc Słowu
mogli się z Nim spotkać w niebie.

5. Módlmy się za nasze zgromadzenie liturgiczne,
abyśmy odznaczali się wiarą
cenniejszą od zniszczalnego złota.

Tobie Panie przedstawiamy nasze prośby ufni, że je wysłuchasz. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

oprac. Piotr Kulis